Adres: ul. Szkolna 4, 98-300 Wieluń
Tel.: 43 843 34 42
email: antoninki@o2.plDziecko chce wiedzieć, czyś sam widział,
czy wiesz od innych, skąd wiesz;
chce, żeby odpowiedzi były krótkie i stanowcze,
zrozumiałe, jednobrzmiące, poważne, uczciwe.

Janusz Korczak


Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką katolicką, prorodzinną, w której panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Chcemy, aby dziecko poznawało wartości chrześcijańskie poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawczo  – dydaktyczne i kształcące, tj. poprzez dostarczanie mu wiedzy, wzorców i przeżyć prowadzących do odkrywania – dobra, piękna, prawdy, odróżniania dobra od zła.

W dobie komercjalizacji i zaniku tożsamości, tradycji oraz wartości ogólnoludzkich  staramy się i zachęcamy do wychowywania dzieci poprzez sięganie do korzeni chrześcijańskich, dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków poprzez:

 • wspólne, okolicznościowe uczestnictwo we Mszy świętej, czytanie i rozważanie Pisma świętego, czytanie literatury katolickiej,  zapoznanie
 • z wybranymi, bliskimi dzieciom żywotami świętych.
 • odkrywanie Boga  poprzez kontakt z przyrodą, muzyką i  literaturą.
 • codzienną modlitwę.

Wspomagamy wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Patron naszego Przedszkola – Św. Antoni, był człowiekiem o wielkim sercu, dlatego inspiruje nas do pracy z każdym dzieckiem, które jest najcenniejszym darem od Boga.

Pragniemy, aby absolwenci naszego przedszkola wyrośli na ludzi szlachetnych, głęboko wierzących oraz dobrych obywateli.

Wizja przedszkola

Celem przedszkola jest, by wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Będą dbać o zdrowie i sprawność fizyczną. Nasi wychowankowie   poznają  różne kultury z równoczesnym zachowaniem swojej tożsamości regionalnej i narodowej.

Wychowanie w naszym przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności Papieża Jana Pawła II.

Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań Rodziców.

Wartości chrześcijańskie będące fundamentem pracy przedszkola

Bóg:

 • Wychowanie do życia w wierze.
 • Poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.
 • Kształcenie umiejętności dziękowania Bogu za to, co posiadamy oraz za piękno stworzonego świata.
 • Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.

Człowiek:

 • Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości człowieka.
 • Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.
 • Wychowanie do tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.

Rodzina:

 • Wychowanie do miłości i wdzięczności.
 • Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
 • Budzenie szacunku do norm moralnych przyjętych w społeczeństwie.
 • Wychowanie do radości i bezinteresownej służby.

Ojczyzna:

 • Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej.
 • Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.
 • Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie.

Założenia pracy przedszkola

 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności.
 • Odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie postaw twórczych dzieci, poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką.
 • Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.
 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda) oraz w oparciu o informacje rodziców.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 • Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola i efektywne angażowanie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania i edukacji.
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Zasoby ludzkie

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
 • dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci: ( filharmonia, teatr, park rozrywki i edukacji).
 • spotkania z ciekawymi ludźmi: harcmistrz, muzycy, ludzie różnych zawodów: weterynarz, stomatolog, pszczelarz itp.
 • dobra współpraca z rodzicami.

Zasoby materialne

 • sala wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci.
 • ogródek przedszkolny, jako miejsce sprzyjające do rozwijania aktywności ruchowej dzieci.
 • gabinet logopedy umożliwiający indywidualną pracę z dzieckiem.
 • magazyn z dekoracjami okolicznościowymi.
 • garderoba teatralna w której zgromadzono rekwizyty i stroje sprzyjające aktywności teatralnej dzieci.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka, uroczystości dziecka – imieniny, urodziny, spotkania opłatkowe, Jasełka, bale karnawałowe, dzień babci i dziadka, piknik przedszkolny połączony z dniem mamy i taty, pożegnanie przedszkolaków, zajęcia warsztatowe , pedagogizacja rodziców poprzez filmy edukacyjne, kontakt z prasą katolicka dostępna w przedszkolu. Rodzice mogą permanentnie obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto  wyrażają swoją opinię na temat  pracy przedszkola. Uczestniczą również w formacji religijnej poprzez Msze Święte, konferencje i adoracje Najświętszego Sakramentu.

Rodzice mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Uczestniczą oni w adaptacji dziecka w przedszkolu w pierwszych tygodniach pracy przedszkola i zależnie od potrzeby. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem, a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. W razie potrzeby rodzice mają możliwość pozostawienia dziecka dłużej w przedszkolu bez dodatkowych kosztów.

Rodzic

 • Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
 • Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.
 • Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.
 • Jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

Nauczyciel

 • Zaangażowany w pracę przedszkola.
 • Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
 • Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje
 • i uzdolnienia.
 • Doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności.
 • Wzbogaca warsztat pracy.
 • Stosuje nowoczesne metody pracy.
 • Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 • Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny
 • i taktowny.
 • Współdziała z zespołem.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Wychowanek

 • Ciekawy poznawczo i aktywny twórczo.
 • Przejawia umiejętności dobrego i skutecznego kontaktowania się z innymi ludźmi.
 • Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
 • Stara się mówić poprawnie i jest gotowy do podjęcia nauki w szkole.
 • W miarę swoich możliwości samodzielnie radzi sobie w różnych obszarach działalności.
 • Zna swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji wobec innych ludzi.
 • Zna swoją tożsamość regionalną i narodową.

Absolwent naszego przedszkola

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • potrafi współdziałać w zespole.
 • jest samodzielny, zaradny, twórczy i otwarty, troskliwy i opiekuńczy.
 • jest aktywny w podejmowaniu działań.
 • posiada umiejętności komunikowania się.
 • akceptuje zdrowy styl życia.
 • przestrzega podstawowych wartości.
 • odróżnia dobro od zła.
 • dostrzega potrzeby własne i innych.
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego. ekologicznego i społecznego.
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 • dobrze przygotowany do dalszej edukacji i wyzwań XXI wieku.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

 • Programie wychowania przedszkolnego: „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej
 • Programie wychowawczym.
 • Rocznym planie pracy przedszkola.